Polityka prywatności


Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa bliskich (w tym Państwa niepełnoletnich dzieci oraz osób dorosłych, nad którymi sprawują Państwo opiekę) – o ile dane te zostały nam przez Państwa dobrowolnie przekazane (m.in. w ramach prowadzonych z nami rozmów). Dla ułatwienia, w dalszej części Polityki prywatności będziemy posługiwać się zwrotem „Państwa dane osobowe”, niemniej zwrot ten może dotyczyć również danych Państwa bliskich.

Fundacja Nutricia ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Nutricia (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000124180, posiadająca nr NIP: 1132126885.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak Fundacja Nutricia zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Nutricia: biuro@fundacjanutricia.pl

 

Prosimy o kontakt, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 10.12.2019 r.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Fundacja Nutricia czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

 

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) .

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

 

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Możemy zbierać od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu),
 2. Dane podane przez Państwa w ramach prowadzonej z nami komunikacji e-mailowej;
 3. Dane osobowe zbierane podczas korzystania z formularzy kontaktowych (imię, adres e-mail, ewentualnie nazwisko),
 4. Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi produktami.
 5. Informacje o Państwa stanie zdrowia, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio. Oświadczamy, że ww. informacje zbieramy po wyrażeniu przez Państwa zgody. W sytuacji, gdy Państwa wiadomość będzie zawierała dane osobowe dotyczące stanu zdrowia Państwa lub Państwa bliskich (w tym osób niepełnoletnich); zostaną Państwo przekierowani na specjalny tor komunikacji,
 6. Informacje o osobach innych niż Państwo, np. dane osobowe członków Państwa rodziny, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio.

 

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy:

 1. Dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z prowadzonymi przez nas działaniami i programami w zakresie kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, bądź w odpowiedzi na nasze materiały obejmujące promocję programów prowadzonych przez Fundację w mediach społecznościowych, lub
 2. Zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa temat oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności tej reklamy).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Fundacja Nutricia zbiera Państwa dane osobowe, aby świadczyć Państwu usługi możliwie na najwyższym poziomie, dostosowane do Państwa oczekiwań. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać, modyfikować i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,
 2. Do opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych stron internetowych,
 3. Do przekazywania Państwu informacji i zarządzania Państwa zapisem na nasz newsletter i pozostałą korespondencję,
 4. Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób,
 5. Dla lepszego poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów, aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi,
 6. Aby oferować spersonalizowane produkty i komunikację oraz rekomendacje produktów naszym klientom,
 7. Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, opracowywania i udoskonalania prowadzonych przez Fundację programów, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych stron internetowych,
 8. Dla potrzeb szkolenia wewnętrznego i zapewniania jakości, lepszego poznania i oceny Państwa zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb, aby udoskonalać naszą stronę internetową i prowadzone przez nas programy edukacyjne;
 9. Dla oceny i analizy Państwa aktywności na stronach naszego serwisu, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych ofert, w sposób dostosowywany do Państwa zainteresowań (co do zasady nie wpływając jednak istotnie na Państwa decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera oraz analiz rynkowych i statystycznych; m. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym roszczeń osób Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania
 10. Wyrażania przez Państwa opinii na temat serwisów prowadzonych przez Fundację Nutricia usług oferowanych na tych serwisach,
 11. Korzystania z innych udostępnionych w ramach serwisu funkcjonalności.

 

W większości przypadków, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub też na mocy udzielonej przez Państwa zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Informujemy, że zgoda może zostać wyrażona również przez wyraźne działanie, m.in., gdy Państwo dobrowolnie udostępniają nam swoje dane, w ramach prowadzonych rozmów (telefonicznych, mailowych). W przypadku udzielenia takiej zgody mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

 

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście naszych wzajemnych stosunków umownych.

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.

 

Prawa, które Państwu przysługują

 

W związku z przetwarzaniem przez Fundację Nutricia Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać poprzez wysłanie zgłoszenia na skrzynkę kontaktową: biuro@fundacjanutricia.pl.

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

 

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 2.  przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych

 

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 2. cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 3. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Fundację Nutricia (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 3. Fundacja Nutricia nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez Fundację Nutricia, prosimy o powiadomienie nas poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe.

 

Jak chronimy Państwa dane osobowe

 

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

Fundacja Nutricia udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem, gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej lub gdy wynika to z naszych prawnie uzasadnionych interesów (przykładowo: jeśli przesłane przez Państwa pytanie będzie wymagało wiedzy specjalistycznej, możemy przesłać je działowi medycznemu Nutricia Polska Sp. z o.o.).

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom w opisanych tu celach:

 

Kategoria  podmiotów: Rodzaj danych: Cele:
Agencje marketingowe i PRowe dane kontaktowe (w tym: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail – w zależności do konkretnego celu przetwarzania) Dystrybucja newslettera i wysyłka e-mail; wysyłka nagród z ew. konkursów, wysyłka materiałów edukacyjno-informacyjnych; analiza danych; obsługa zapytań użytkownika
Agencje hostingowe dane kontaktowe, dane do logowania Hosting strony internetowej
Firmy kurierskie i pocztowe imię, nazwisko, adres, numer telefonu Wysyłka materiałów edukacyjno-informacyjnych
Podmioty współpracujące z Fundacją Nutricia W zależności od konkretnego celu, mogą to być dane kontaktowe wskazane powyżej oraz informacje o stanie zdrowia (o ile zostaną one przez Państwa bezpośrednio podane). Wsparcie przy świadczeniu usług oferowanych przez Fundację Nutricia

Udostępnianie danych za granicę

 

Dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

W odniesieniu do niektórych usługi i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej np. System posiadając dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu – automatycznie personalizuje komunikację edukacyjną i/lub promocyjną przesyłaną do użytkownika dopasowaną do jego preferencji, zainteresowań.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące. System posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach Fundacji Nutricia) umożliwia badanie preferencji użytkowników.

 

Prosimy także o kontakt z nami poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową  biuro@fundacjanutricia.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

 

Pliki cookie i inne technologie

 

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Fundacji Nutricia lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

 1. Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 2.  Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 3. Odwiedzone przez Państwa strony internetowe Fundacji Nutricia,
 4.  Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można w Polityce Cookies zamieszczonej w stopce naszej strony internetowej.

Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.